"Спочатку вони вас ігнорують, потім сміються над вами, потім борються з вами, а потім ви перемагаєте"
Махатма Ганді
13/12/01

Закон України "Про тваринний світ"


   

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про тваринний світ

 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 14, ст.97 )

  

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного   збагачення  і  виховання  людей,  об'єктом  наукових досліджень,  а також важливою базою для  одержання  промислової  і лікарської  сировини,  харчових  продуктів  та  інших матеріальних цінностей.

 

В інтересах нинішнього і  майбутніх  поколінь  в  Україні  за участю підприємств,  установ,  організацій і громадян здійснюються заходи  щодо  охорони,  науково   обґрунтованого,   невиснажливого використання і відтворення тваринного світу.

 

Розділ I

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і

відтворення тваринного світу

 

Відносини у   галузі   охорони,  використання  і  відтворення тваринного світу,  об'єкти якого  перебувають  у  стані  природної волі,  у напіввільних умовах чи в неволі,  на суші, у воді, ґрунті та повітрі,  постійно чи тимчасово населяють територію України або належать  до  природних  багатств  її  континентального  шельфу та виключної (морської) економічної  зони,  регулюються  Конституцією України ( 254к/96-вр ), цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ),  "Про мисливське господарство      та полювання" ( 1478-14 ) та іншими нормативно-правовими актами.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських,   свійських  тварин,  а  також  діяльність, пов'язана з охороною і  використанням  залишків  викопних  тварин, регулюються відповідним законодавством України.

 

Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону,

використання і відтворення тваринного світу

 

Завданнями законодавства України про охорону,  використання і

відтворення тваринного світу є:

регулювання відносин   у   галузі   охорони,  використання  і відтворення об'єктів тваринного світу;

збереження та поліпшення середовища існування диких тварин;

забезпечення умов збереження всього видового і  популяційного різноманіття тварин.

 

Стаття 3. Об'єкти тваринного світу

 

Об'єктами тваринного  світу,  на  які  поширюється  дія цього Закону, є:

-          дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни,  земноводні,  риби  та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски,  голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони,  яйця, лялечки тощо),  які перебувають у  стані  природної  волі,  утримуються  у напіввільних умовах чи в неволі;

-          частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

-          продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

Об'єкти тваринного   світу,   а  також  нори,  хатки,  лігва, мурашники,  боброві загати та інше житло і споруди  тварин,  місця токування,   линяння,   гніздових  колоній  птахів,  постійних  чи тимчасових скупчень  тварин,  нерестовищ,  інші  території,  що  є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.

 

Стаття 4. Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу

як природний ресурс загальнодержавного значення

 

Дикі тварини,  які перебувають у стані природної волі в межах території   України,   її  континентального  шельфу  та  виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється  дія  цього  Закону  і  які  перебувають  у  державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення,  належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.

 

Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу

 

Право власності на об'єкти тваринного  світу  набувається  та реалізується  відповідно  до Конституції України,  цього Закону та інших законів України.

Об'єкти тваринного  світу,  які перебувають у стані природної волі і знаходяться в межах території України,  її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу.

Від імені   Українського   народу   права  власника  об'єктів тваринного світу,  які  є  природним  ресурсом  загальнодержавного значення,  здійснюють  органи  державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного світу - об'єктами права власності Українського народу відповідно до цього Закону та інших законів України.

Об'єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Об'єкти тваринного світу в Україні знаходяться під охороною держави незалежно від права власності на них.

 

Стаття 6. Право державної і комунальної власності

на об'єкти тваринного світу

 

Об'єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами   та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктом права державної  або комунальної власності.

 

Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти

тваринного світу

 

Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб.

Законність набуття  у  приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у  порядку  загального  використання)  повинна бути   підтверджена   відповідними   документами,  що  засвідчують законність вилучення  цих  об'єктів   з   природного   середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у  спадок  тощо,  які  видаються  в  установленому  законодавством порядку.

У передбаченому  законом  порядку  права  власників  об'єктів тваринного світу можуть бути  обмежені  в  інтересах  охорони  цих об'єктів,  навколишнього  природного  середовища  та  захисту прав громадян.

 

Стаття 8. Припинення права приватної власності

на об'єкти тваринного світу

 

Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі

-          жорстокого поводження з дикими тваринами;

-          встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.

Право приватної власності на об'єкти тваринного світу може припинятися і в інших випадках, передбачених законом.

Право приватної  власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених  частиною  першою  цієї статті,  може бути припинено в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони,   використання   і   відтворення   тваринного  світу  або прокурора.

 

Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального

використання і відтворення тваринного світу

 

Під час   проведення   заходів  щодо  охорони,  раціонального використання і відтворення  тваринного  світу,  а  також  під  час здійснення  будь-якої діяльності,  яка може вплинути на середовище існування  диких  тварин  та  стан   тваринного   світу,   повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:

-          збереження умов    існування    видового    і   популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

-          недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

-          збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

-          додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу,  забезпечення невиснажливого їх використання, а також відтворення;

-          раціональне використання  корисних  властивостей  і продуктів життєдіяльності диких тварин;

-          платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу;

-          регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і  запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;

-          урахування висновків екологічної  експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності,  які можуть негативно  впливати на стан тваринного світу.

 

Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони,

використання і відтворення тваринного світу

 

Громадяни відповідно до закону мають право:

-          на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу;

-          мати у власності окремі об'єкти тваринного світу;

-          на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.

Громадяни відповідно до закону зобов'язані:

-          охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин;

-          сприяти  відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу;

-          використовувати об'єкти тваринного світу відповідно  до закону;

-          відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог законодавства про охорону,  використання і відтворення тваринного світу.

Громадяни мають й інші права та обов'язки, передбачені законом.

 

Розділ II

 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ ТА

РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І

ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

Стаття 11. Державне управління та регулювання у галузі

охорони, використання і відтворення тваринного світу

 

Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання  і  відтворення  тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим, місцеві державні     адміністрації,     спеціально    уповноважені центральні  органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення   тваринного  світу,  до  яких  належать  спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої   влади   з   питань

екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган   виконавчої   влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган  виконавчої  влади  з  питань  рибного  господарства  та  їх територіальні  органи,  інші  спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень

Органам місцевого самоврядування законами можуть бути  надані окремі  повноваження  органів  виконавчої  влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

 

Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України

у галузі охорони, використання і відтворення

тваринного світу

 

     До повноважень Кабінету Міністрів України у  галузі  охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:

-          забезпечення реалізації  визначеної  Верховною  Радою України державної політики у галузі охорони,  використання  і  відтворення тваринного світу;

-          забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

-          здійснення управління об'єктами тваринного світу державної власності відповідно до закону;

-           розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

-          затвердження порядку  встановлення  екологічних   нормативів, лімітів  та  видачі  відповідних дозволів чи інших документів на право використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення;

-          організація зовнішньоекономічних зв'язків і  міжнародного співробітництва  у  галузі  охорони,  використання  і  відтворення тваринного світу;

-          координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої  влади  у  галузі  охорони,   використання і відтворення тваринного світу;

-          здійснення інших повноважень, передбачених законом.

 

Стаття 13. Повноваження спеціально уповноважених центральних

органів виконавчої влади у галузі охорони,

використання і відтворення тваринного світу

 

До повноважень  спеціально  уповноважених центральних органів виконавчої влади у  галузі  охорони,  використання  і  відтворення тваринного світу належить:

-          реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

-          здійснення державного   регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

-          здійснення нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

-          організація робіт   з  охорони,  використання  і  відтворення об'єктів тваринного світу,  збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і шляхів міграції;

-          вирішення відповідних питань у сфері  користування  об'єктами тваринного світу;

-          координація діяльності орг


Радіаційний фон
м. Київ
0,012 мР/год

м. Чорнобиль
0,024 мР/год


+38 096 458 4248 office@eco-ua.org ecokom пл. Міцкевича, 8,
            м. Львів, Україна, 79000
Під красивою назвою депутатам підсунули антиєвропейський закон
7 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2023 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання... Детальніше...
24
02/2017
На Львівщині знайшли ще один незаконний скотомогильник
В селі Боянець Жовківського району Львівщини активісти виявили незаконний скотомогильник. Тут на значній території зафіксовано рештки свійських тварин, викинуті гнити просто неба. Про... Детальніше...
24
02/2017
Щойно Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади Голови Держекоінспекції
Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Детальніше...
22
02/2017
Міність екології ініціюватиме звільнення голови Держекоінспекції
17
02/2017