"Спочатку вони вас ігнорують, потім сміються над вами, потім борються з вами, а потім ви перемагаєте"
Махатма Ганді
09/02/95

Закон України "Про екологічну експертизу" ч.1


 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про екологічну експертизу

  

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 8, ст.54)

(Вводиться в дію Постановою ВР N 46/95-ВР від 09.02.95, ВВР, 1995, N 8, ст.55)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213

N  254-IV  (  254-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N  4, ст.31)

 
(У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної   безпеки  України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в  усіх відмінках замінено відповідно словами  "спеціально    уповноважений центральний  орган  виконавчої влади  з  питань  екології та   природних ресурсів"  та  "спеціально   уповноважений центральний  орган   виконавчої  влади  з питань  охорони здоров'я"  у  відповідних відмінках,  а  слова  "народних депутатів" виключено згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні

 
Екологічна експертиза  в  Україні  -  вид  науково-практичної діяльності    спеціально    уповноважених    державних    органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на  міжгалузевому  екологічному  дослідженні,  аналізі  та  оцінці передпроектних,  проектних  та  інших  матеріалів  чи    об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на  стан навколишнього природного середовища,  і спрямована на підготовку висновків про відповідність   запланованої   чи   здійснюваної діяльності    нормам   і   вимогам   законодавства   про   охорону навколишнього  природного  середовища,  раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. (  Стаття  1  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1642-III( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

 Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу

 
Відносини в галузі  екологічної  експертизи  регулюються  цим Законом, Законом України  "Про  охорону  навколишнього  природного середовища" (1264-12) та іншими актами законодавства України.

 Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу

 
Завданням  законодавства  про   екологічну    експертизу  є регулювання суспільних відносин в  галузі  екологічної  експертизи для  забезпечення  екологічної  безпеки,  охорони    навколишнього природного середовища, раціонального використання  і  відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.

 Стаття 4. Мета екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної  діяльності  на  стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка  ступеня  екологічної безпеки  господарської  діяльності  та  екологічної  ситуації   на окремих територіях і об'єктах.

 Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

 Основними завданнями екологічної експертизи є:

1)  визначення  ступеня  екологічного  ризику    і    безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

2)  організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

3) встановлення  відповідності  об'єктів  експертизи  вимогам екологічного  законодавства,  будівельних норм і правил; ( Пункт 3 статті  5  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1642-III( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

4) оцінка впливу діяльності об'єктів  екологічної  експертизи на  стан  навколишнього  природного середовища, і якість природних ресурсів;  (  Пункт 4 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

5) оцінка  ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності  заходів  щодо  охорони    навколишнього    природного середовища;  (  Пункт  5  статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

6) підготовка об'єктивних, всебічно  обгрунтованих  висновків екологічної експертизи.

 Стаття 6. Основні принципи екологічної експертизи

 Основними принципами екологічної експертизи є:

1)  гарантування  безпечного  для  життя  та  здоров'я  людей навколишнього природного середовища;

2) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних    інтересів та врахування громадської думки;

3)  наукова  обгрунтованість,  незалежність,   об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;

4) екологічна безпека,  територіально-галузева  і  економічна доцільність   реалізації    об'єктів    екологічної    експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

5) державне регулювання;

6) законність.

Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи

 Об'єктами екологічної експертизи є  проекти  законодавчих  та інших  нормативно-правових    актів,    передпроектні,    проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести  до порушення  екологічних  нормативів,  негативного  впливу  на  стан навколишнього природного середовища.

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні  ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також  діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний  вплив  на  стан навколишнього природного середовища.

Військові, оборонні  та  інші  об'єкти,  інформація  про  які становить державну  таємницю,  підлягають  екологічній  експертизі відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів України. (  Стаття  7  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Стаття 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи

 До документації на об'єкти екологічної  експертизи  додаються обгрунтування щодо забезпечення екологічної  безпеки  запланованої чи  здійснюваної  діяльності  з  комплексною   еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан  навколишнього природного   середовища,   оцінкою   екологічного   ризику   та  з альтернативними  прогнозними  варіантами  зменшення  цього впливу. (  Частина  перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Особи, які  передають  документацію  на  об'єкти  екологічної експертизи,  в  разі  необхідності  організують    і    фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових  і  експертних  робіт, забезпечують  гласність  і  враховують  громадську   думку    щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують  достовірність попередньої  оцінки  впливу  на навколишнє природне середовище, що відображається   в   Заяві  про  екологічні  наслідки  діяльності. (  Частина  друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи

 Суб'єктами екологічної експертизи є:

1)  Спеціально  уповноважений  центральний  орган  виконавчої влади  з  питань  екології  та  природних ресурсів, його органи на місцях,  створювані  ними  спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії; (  Пункт  2  статті 9 виключено на підставі Закону N 1642-III (  1642-14  )  від 06.04.2000 )

3)  інші  державні  органи,  місцеві Ради і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;

4)  громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;

5) інші установи, організації та підприємства, в  тому  числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються  до  проведення екологічної експертизи;

6) окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства.

Стаття 10. Гласність екологічної експертизи

 Замовники  екологічної  експертизи  об'єктів,  що  в  процесі реалізації  (будівництва,  експлуатації  тощо)  можуть   негативно впливати  на стан навколишнього природного середовища, зобов'язані оголосити   через   засоби   масової   інформації  про  проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Еколого-експертні  органи  чи  формування  після   завершення екологічної експертизи повідомляють про її висновки  через  засоби масової інформації.

 Стаття 11. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи

 З метою врахування  громадської  думки  суб'єкти  екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.

Участь громадськості в процесі  екологічної  експертизи  може здійснюватись  шляхом  виступів  у  засобах  масової   інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій,  включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп  по

проведенню громадської екологічної експертизи.

Підготовка  висновків  екологічної  експертизи  і   прийняття рішень  щодо  подальшої  реалізації  (використання,  застосування, експлуатації тощо) об'єкта екологічної експертизи  здійснюються  з урахуванням громадської думки.

Р о з д і л II
ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 Стаття 12. Форми екологічної експертизи

 
В  Україні  здійснюються  державна,  громадська та інші екологічні експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо  подальшої  реалізації  об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної  експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновки громадської та іншої  екологічної  експертизи  мають рекомендаційний характер і можуть бути  враховані  при  проведенні державної екологічної  експертизи,  а  також  при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

 Стаття 13. Державна екологічна експертиза

 Державна екологічна експертиза  організується  і  проводиться еколого-експертними  підрозділами,  спеціалізованими   установами, організаціями  або  спеціально  створюваними  комісіями спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань екології   та  природних  ресурсів,  його  органів  на  місцях  із залученням  інших  органів  державної  виконавчої влади. ( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

До  проведення  державної  екологічної  експертизи  можуть  у встановленому  порядку  залучатися    фахівці    інших    установ, організацій  і  підприємств,  а   також    експерти    міжнародних організацій.

Здійснення державної екологічної  експертизи  є  обов'язковим для  видів  діяльності  та  об'єктів,  що  становлять    підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів  діяльності  та  об'єктів,  що становлять  підвищену   екологічну    небезпеку,    встановлюється Кабінетом     Міністрів    України    за    поданням    спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань екології   та   природних  ресурсів  і  спеціально  уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Проведення  додаткових  державних    екологічних    експертиз здійснюється  за  ініціативою  заінтересованих  осіб  на  підставі договору  про  надання  еколого-експертних  послуг або за рішенням Кабінету Міністрів  України,  Уряду  Автономної  Республіки  Крим, місцевих Рад  чи їх виконавчих комітетів.

 Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи

 Державній екологічній експертизі підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти  схем  розвитку  і розміщення продуктивних сил, розвитку  окремих  галузей  народного господарства;

2)  проекти  генеральних  планів  населених  пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промислових  вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і  районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;

3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств;  документація  по  перепрофілюванню,  консервації  та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та  інших промислових  і  господарських  об'єктів,  які  можуть    негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових  актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі  радіаційної)  безпеки,  охорони  навколишнього   природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно  впливати  на  стан навколишнього природного середовища; ( Пункт 4 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

5) документація по впровадженню  нової  техніки,  технологій, матеріалів і речовин    тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному  середовищу.  (  Пункт  5  частини  першої статті 14 із змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної   Республіки   Крим,  місцевих  Рад  чи  їх  виконавчих комітетів   державній   екологічній  експертизі  можуть  підлягати екологічні  ситуації,  що  склалися  в окремих населених пунктах і регіонах,  а  також  діючі  об'єкти  та  комплекси,  в  тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища. ( Частина друга статті  14  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Стаття 15.  Спеціальні  вимоги  до документації на об'єкти
державної екологічної експертизи

 В документації на об'єкти  державної  екологічної  експертизи повинні передбачатися:

1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності  на  стан  навколишнього природного середовища,  використання  і  відтворення   природних ресурсів, оформлена  у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності; ( Пункт 1 частини першої статті  15  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

2) обгрунтування впровадження сучасних, досконалих нематеріало- і неенергоємних, мало- і  безвідхідних  технологічних процесів;

3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництва;

4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без скидання цих вод у  природні  водотоки і водойми;

5) дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони атмосферного повітря від забруднення;

6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;

7) забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних,  хімічних та біологічних факторів.

Документація, що подається на об'єкти  державної  екологічної експертизи, повинна  бути  у  встановленому  порядку  погоджена  з заінтересованими органами та містити  оцінку  можливих  соціальних наслідків.

Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності та матеріали, на яких вона грунтується

Стаття 16. Громадська екологічна експертиза

 Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що    потребує екологічного обгрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших громадських формувань.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з державною  екологічною  експертизою шляхом  створення на добровільних засадах тимчасових або  постійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.

 Стаття 17. Інші екологічні експертизи

 Інші екологічні  експертизи можуть здійснюватися за ініціативою заінтересованих  юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами і формуваннями.

Примірний договір про надання еколого-експертних послуг затверджується   спеціально   уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

 Р о з д і л III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 18.  Компетенція Верховної Ради  України  в  галузі
екологічної експертизи

 До  відання  Верховної  Ради  України  в  галузі  екологічної експертизи належить:

1) законодавче  регулювання  відносин  у  галузі  екологічної експертизи;

2) визначення основних принципів і порядку здійснення державної, громадської та інших екологічних експертиз;

3) вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи.

Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки
Крим у галузі екологічної експертизи

 До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства, належить:

1) координація  діяльності суб'єктів екологічної експертизи;

2) здійснення контролю за дотриманням законодавства проекологічну експертизу;

3) вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи у межах своєї компетенції.

 Стаття 20. Органи державного управління в галузі екологічної експертизи

 Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України,  Уряд Автономної  Республіки Крим,  місцеві Ради, органи виконавчої влади на місцях, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та  природних  ресурсів  як  спеціально  уповноважений орган у цій галузі і його органи на місцях та інші органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України. ( Стаття 20 із змінами, внесеними   згідно   із   Законом   N   1642-III   (   1642-14   ) від 06.04.2000 )

 Стаття 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі
екологічної експертизи

 Кабінет Міністрів України в галузі екологічної експертизи:

1) призначає  проведення  державної  екологічної  експертизи екологічних  ситуацій  та діючих об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється або може поширюватися за межі однієї області чи за межі Автономної Республіки Крим;

2) призначає проведення додаткової державної екологічної експертизи зазначених у пункті 1 цієї статті об'єктів  екологічної експертизи;

3) визначає порядок передачі документації на державну екологічну експертизу;

4)  затверджує  перелік  видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

5) здійснює й інші функції в галузі екологічної експертизи в межах своєї компетенції.

 Стаття 22.  Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у
галузі екологічної експертизи

 Уряд Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами:

1) приймає  рішення про проведення державної екологічної експертизи екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів


Радіаційний фон
м. Київ
0,012 мР/год

м. Чорнобиль
0,024 мР/год


+38 096 458 4248 office@eco-ua.org ecokom пл. Міцкевича, 8,
            м. Львів, Україна, 79000
Під красивою назвою депутатам підсунули антиєвропейський закон
7 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2023 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання... Детальніше...
24
02/2017
На Львівщині знайшли ще один незаконний скотомогильник
В селі Боянець Жовківського району Львівщини активісти виявили незаконний скотомогильник. Тут на значній території зафіксовано рештки свійських тварин, викинуті гнити просто неба. Про... Детальніше...
24
02/2017
Щойно Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади Голови Держекоінспекції
Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Детальніше...
22
02/2017
Міність екології ініціюватиме звільнення голови Держекоінспекції
17
02/2017