"Спочатку вони вас ігнорують, потім сміються над вами, потім борються з вами, а потім ви перемагаєте"
Махатма Ганді
09/02/95

Закон України "Про екологічну експертизу" ч.2


Р о з д і л IV
СТАТУС ЕКСПЕРТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 27. Експерт екологічної експертизи

 

Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної  оцінки,  а  також  має  практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.

 Стаття 28. Права експерта державної екологічної експертизи

 Експерт державної екологічної експертизи має право:

1) одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи;

2) ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, які    не    відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;

3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази;

4) на викладення особистої думки  щодо  висновків  проведеної екологічної експертизи.

 Стаття 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи

 Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:

1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне  використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної експертизи;

3) своєчасно готувати обгрунтовані та  об'єктивні  висновки;

4) обгрунтовувати пропозиції про повернення документації на об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;

5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи;

6) заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи.

 Стаття 30. Гарантії незалежності експерта екологічної експертизи

 Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:

1) проведенням екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку;

2) виконанням еколого-експертних функцій відповідно до вимог законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб  державних органів, об'єднань громадян та інших формувань;

3) свободою вибору форм і методів еколого-експертного аналізу і оцінки та викладення  особистої думки з питань проведеного аналізу;

4) забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства;

5)  захистом порушених прав експерта у встановленому законодавством порядку.

 Р о з д і л V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 Стаття 31. Права замовників екологічної експертизи

 Замовники екологічної експертизи мають право:

1) порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації;

2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні пояснення,  зауваження,  пропозиції щодо об'єктів екологічної експертизи чи з окремих їх рішень та обгрунтувань;

3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;

4) клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи;

5) одержувати інформацію про хід проведення екологічної експертизи;

6) здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

 Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи

 Замовники екологічної експертизи зобов'язані:

1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої  оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище; ( Пункт 1 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єктивному і комплексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх науково обгрунтованій оцінці;

3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості та матеріали;

4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи згідно з договорами;

5) виконувати вимоги висновків екологічної  експертизи;

6) вирішувати інші питання відповідно до законодавства України.

 Р о з д і л VI
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 Стаття 33. Процедура проведення екологічної експертизи

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної  експертизи, підготовку обгрунтованого об'єктивного еколого-експертного висновку.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:

1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);

2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та ефективності екологічних обгрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);

3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія).

 Стаття 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:

1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища; (Пункт 1 частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

2) прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами чи їх  виконавчими  комітетами, судом та правоохоронними органами відповідно до законодавства;

3) обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.

Державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після оголошення замовником через засоби масової  інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності і подання еколого-експертним органам комплекту документів з обгрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності

 Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про:

а) заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;

б) суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;

в) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують впровадження  діяльності  відповідно  до  екологічних стандартів і нормативів;

г) інформування громадськості щодо запланованої діяльності, її мету і шляхи її здійснення. ( Стаття 35 в редакції Закону N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002 ) Стаття 36. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище

У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище запланованої чи здійснюваної діяльності обгрунтовуються її доцільність та способи реалізації, можливі альтернативні  варіанти рішень, характеристика стану навколишнього природного середовища території, види та рівні впливу на нього в нормальних і екстремальних  умовах,  можливі  зміни  його якісного стану, еколого-економічні  наслідки  діяльності, заходи щодо зменшення рівня  екологічного ризику і забезпечення вимог екологічної безпеки.

 Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи

 Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:

1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи – групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних  ресурсів; (Пункт  1  статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000)

2) еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної експертизи-спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців-практиків та науковців інших підприємств, установ і організацій;

3)  створення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;

4) залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.

 Стаття 38. Строки проведення державної екологічної експертизи

 Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів:

1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у  виняткових  випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів;

2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими  спеціалізованими  організаціями  -  до 90 календарних днів;

3) за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і  документів,  а у разі необхідності – і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

 Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи

 Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки.

Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвердження їх спеціально  уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.

В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи замовник  зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку  і  своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.

 Стаття 40.  Строк дії висновків державної екологічної експертизи

 Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта державної екологічної експертизи, то він підлягає новій  державній екологічній експертизі.

 Стаття 41.  Оголошення Заяви про проведення громадської екологічної експертизи

 З метою інформування населення та погодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформації  Заяву  про проведення громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості про склад  громадського еколого-експертного формування, перелік спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, строки її проведення.

Заява про проведення громадської екологічної експертизи подається до відповідних   місцевих Рад, органів державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи.

 Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи

 Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним Радам, органам виконавчої влади на місцях, органам державної екологічної експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та замовникам  об'єктів  екологічної  експертизи,  стосовно яких вона проводилася.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховуватися при проведенні державної екологічної  експертизи,  а також  органами,  що  приймають  рішення  про  реалізацію  об'єкта експертизи.

 Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи

 Висновки екологічної експертизи складаються з вступної (протокольної), констатуючої    (описової) та заключної (оціночно-узагальнюючої) частин.

У вступній частині містяться дані про орган, що проводив екологічну експертизу,  склад    експертів, час проведення, найменування об'єкта екологічної експертизи, його кількісні та якісні  показники, відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи та про орган, який  приймає рішення щодо реалізації об'єкта екологічної експертизи.

У констатуючій частині подається коротка характеристика видів запланованої чи  здійснюваної  діяльності, її впливу на стан навколишнього природного середовища, ступеня екологічного ризику відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію і запобігання цьому  впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного  середовища,  раціональне використання і відтворення природних ресурсів. ( Частина третя  статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

У заключній частині містяться узагальнена оцінка об'єкта екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення обгрунтування його екологічного впливу, висновки  щодо схвалення, повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні документи та щодо можливості  прийняття рішення про подальшу реалізацію об'єкта екологічної експертизи.

 Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної експертизи

 Юридичні особи аінтересовані в спростуванні висновків державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обгрунтовану заяву до відповідних Рад, органів  державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи та  інших органів,  які  приймали рішення про проведення такої експертизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.

Відповідні Ради, органи державної екологічної експертизи, інші органи, які приймали  рішення про проведення державної екологічної експертизи, зобов'язані в місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення додаткової державної   екологічної експертизи із залученням незалежних експертів. Оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє їх дії.

Висновки додаткової державної екологічної експертизи є остаточними для прийняття  відповідним органом рішення щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

 Стаття 45.  Визнання  висновків державної екологічної експертизи недійсними

 Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:

1) порушення вимог  законодавства  про  проведення  державної екологічної експертизи;

2) недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних  норм і правил, вимог щодо охорони  навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

3) неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що  склалася в районі (місці) реалізації об'єкта екологічної експертизи, який може негативно  впливати на стан навколишнього природного середовища, природних  ресурсів, здоров'я людей;

4) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.

 Стаття 46.  Оскарження рішень,  прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи

 Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків державної екологічної  експертизи, можуть бути оскаржені заінтересованими юридичними та фізичними особами до відповідних вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі незгоди з рішеннями цих органів - в судовому порядку відповідно до законодавства України. (  Стаття  46  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002 )

                        Р о з д і л VII
ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 Стаття 47. Фінансування державної екологічної експертизи

 Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником.

Державні екологічні експертизи об'єктів, що  реалізуються  за рахунок  державних  капіталовкладень,  фінансуються  за    рахунок державного бюджету.

Фінансування  державної  екологічної  експертизи  екологічних ситуацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів  і  комплексів, що проводиться  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України,  Уряду Автономної   Республіки   Крим,  місцевих  Рад  чи  їх  виконавчих комітетів,  здійснюється  відповідно  за рахунок коштів державного бюджету,  бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також   відповідних  позабюджетних  фондів  охорони  навколишнього природного середовища.

Кошти  на  проведення  державної    екологічної    експертизи об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників  чи  державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з  нормативами,  що  встановлюються  Кабінетом

Міністрів України.

 Стаття 48. Фінансування інших екологічних експертиз

 Замовники інших екологічних експертиз, особи, заінтересовані в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи та організації, що експлуатують екологічно небезпечні об'єкти, які негативно впливають на стан навколишнього природного середовища  і

здоров'я людей, проводять екологічні експертизи  за  свій  рахунок згідно з договорами.

 Стаття 49. Фінансування громадської екологічної експертизи

 Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохоронних та інших фондів, а також цільових  добровільних грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій.

 Р о з д і л VIII
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ

 Стаття 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи

 Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:

1) порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи;

2) надання  свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта екологічної експертизи;

3) надання дозволів на спеціальне природокористування; фінансування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які можуть негативно впливати на стан навколишнього    природного середовища без позитивного висновку екологічної експертизи; ( Пункт 3 частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

4) здійснення екологічної експертизи неправоздатними підприємствами, установами,  організаціями, об'єднаннями громадян та іншими формуваннями;

5) недотримання під час реалізації об'єкта експертизи вимог щодо охорони  навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи;

6) незаконне втручання  будь-кого  у  проведення  екологічної експертизи;

7) ухилення від надання на законну вимогу державних еколого-експертних органів і  формувань необхідних  відомостей  і матеріалів;

8) підготовка свідомо неправдивого висновку  державної екологічної експертизи.

Особи, винні в порушенні законодавства в  галузі  екологічної експертизи, притягаються    відповідно до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.      Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі екологічної експертизи.

 Р о з д і л IX
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

 Стаття 51. Міжнародне  співробітництво в галузі екологічної експертизи

 Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону навколишнього природного  середовища, то застосовуються правила міжнародного договору  України. ( Частина друга статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Міжнародні екологічні експертизи регламентуються міжнародними договорами.

 
 Президент України                                                                                                              Л.КУЧМА

 м. Київ, 9 лютого 1995 року

      N 45/95-ВР

кино

Радіаційний фон
м. Київ
0,012 мР/год

м. Чорнобиль
0,024 мР/год


+38 096 458 4248 office@eco-ua.org ecokom пл. Міцкевича, 8,
            м. Львів, Україна, 79000
Під красивою назвою депутатам підсунули антиєвропейський закон
7 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2023 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання... Детальніше...
24
02/2017
На Львівщині знайшли ще один незаконний скотомогильник
В селі Боянець Жовківського району Львівщини активісти виявили незаконний скотомогильник. Тут на значній території зафіксовано рештки свійських тварин, викинуті гнити просто неба. Про... Детальніше...
24
02/2017
Щойно Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади Голови Держекоінспекції
Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Детальніше...
22
02/2017
Міність екології ініціюватиме звільнення голови Держекоінспекції
17
02/2017